Források és rövidítések

Hangfelvételek

KF

Kodály fonográfhengerek: Kodály Zoltán gyűjteménye, amely az 1906–1936 között végzett magyar népdalgyűjtéseinek hangfelvételeit tartalmazza; kb. 500 fonográfhenger, nagyobbrészt a budapesti Kodály Zoltán Archívum, kisebb részt a budapesti Néprajzi Múzeum gyűjteményében

MH

Múzeumi hengerek: az egykori Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának fonográfhenger-gyűjteménye, amely különböző gyűjtők különböző etnikumú népzenegyűjtéseinek hangfelvételeit tartalmazza; kb. 4500 henger, a budapesti Néprajzi Múzeum gyűjteményében

TF

Tót fonográfhengerek: Bartók 1906–1918 között végzett szlovák népzenegyűjtéseinek hangfelvételei; kb. 230 fonográfhenger, a turócszentmártoni Szlovák Nemzeti Könyvtár Irodalmi Múzeumának gyűjteménye, jelzete: A XXI

Kéziratos források és gyűjtemények

Bartók-rend

Támlapgyűjtemény, amely az 1938-ig gyűjtött teljes magyar népdalanyag lejegyzéseit tartalmazza, Bartók 1934 és 1940 között a Magyar Tudományos Akadémián kidolgozott rendszerezése szerint; kb. 14.000 támlap, a Bölcsészettudományi Kutatóintézet Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum gyűjteményében. A támlapok, a hozzájuk tartozó hangfelvételekkel együtt online hozzáférhetők, in Bartók Béla: Magyar népdalok. Egyetemes Gyűjtemény, szerk. Pávai István és Richter Pál, második, átdolgozott kiadás ©2017, http://systems.zti.hu/br/hu. Részleges közreadása: MNEGy/I–II

BpFasc

Lásd Első lejegyzések

BSC

Bartók szlovák gyűjteménye: Bartók 1906 és 1918 között gyűjtött szlovák népdalanyagának támlapegyüttese, egyes hangfelvételek 1930-as évekbeli revideált lejegyzésével; kb. 3250 támlap; PB, jelzet nélkül (fénymásolat: BBA). Közreadása: SLP/I–III.

Col. I–IV

Bartók román kolinda-gyűjteményének támlapegyüttese, négy kötet piros bőrkötésben, 133 típusba osztva, 31 elvetett támlappal együtt, Bartók későbbi revideált lejegyzéseivel; 519 folio; VG, BH I/201–204 (fénymásolat: BBA). Közreadása: Colinde.

Első lejegyzések

Első lejegyzések fonográfról”: Nagyalakú kottapapírkötegek, többnyire bifoliók, amelyek Bartók népzenegyűjtéseinek fonográfról való első lejegyzéseit tartalmazzák; archívumi folio-számozása 1–178; VG, jelzet nélkül, jegyzékszáma: I/97 (fénymásolat: BBA). Öt nagy egységből áll: (a) magyar népdalok és népies dalok; (b) többnyire román és arab népzene; (c) „I. füzet”, túlnyomórészt román népzene, de rutén és magyar népzenét is tartalmaz; (d) I–VII számozású nagyméretű foliók, többnyire közreadott gyűjteményekből kiírt magyar népdalokkal; (e) foliók és bifoliók, közreadott gyűjteményekből kiírt magyar népdalokkal.

Gyűjtőfüzetek

Tizenhat kisalakú kottafüzet, amelyeket Bartók népdalgyűjtő útjain használt, piros bőrkötésben, egyenként 45–50 kottalapból állnak, Bartók eredeti oldalszámozásával vagy archívumi folio-számozással. A füzetek számozása részben Bartóktól származik, amely bizonyos mértékben tartalmukat is tükrözi: M.I–VI főként magyar, R.I és R.II főként román, T.I–III főként szlovák anyagot tartalmaz, a többi vegyes tartalmú. Hagyatéki számuk a következő:

M.I–V: VG, BH I/95–99

M.VI: VG, BH I/111

R.I–II: VG, BH I/101–102

T.I–II: VG, BH I/105–106

T.III: VG, BH I/110

IV–V: VG, BH I/103–104

VI–VII: VG, BH I/107–108

VIII: VG, BH I/112

Kodály-rend

Magyar népdallejegyzéseket tartalmazó támlapgyűjtemény a Kodály által kidolgozott osztályozás szerint rendezve; kb. 33.000 támlap, a Bölcsészettudományi Kutatóintézet Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívuma gyűjteményében. A támlapok online hozzáférhetők: Kodály-rend: Kodály népzenei gyűjtésekből és történeti forrásokból létrehozott kéziratos dallamgyűjteménye, szerk. Szalay Olga ©2013, http://db.zti.hu/kr/kr.asp, és Kodály-rend: Kodály Zoltán kéziratos dallamgyűjteménye (1905–1958), szerk. Bolya Mátyás ©2018, https://library.hungaricana.hu/hu/collection/mta_btk_zti_KodalyRend/

Mar. I–IV

Bartók máramarosi román népzenegyűjtésének támlapegyüttese, négy kötet piros bőrkötésben, 209 típusba osztva, 4 osztályozatlan támlappal együtt; 341 folio; VG, BH I/194a–d (fénymásolat: BBA). Közreadása: Maramureş

MMS

Támlapgyűjtemény, amely az egykori Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya különböző etnikumú népzenegyűjtéseinek lejegyzéseit tartalmazza, a fonográffelvételek múzeumi száma szerint rendezve; kb. 13.650 támlap, a budapesti Néprajzi Múzeum gyűjteményében. A támlapok, a hozzátartozó hangfelvételekkel együtt online hozzáférhetők, in Bartók Béla gyűjtései a Néprajzi Múzeumban, szerk. Pálóczy Krisztina, ©2016, http://bartok.neprajz.hu/neprajz.start.php.

R.Instr. I–VII

Bartók hangszeres román népzenegyűjtésének támlapegyüttese, hét kötet piros bőrkötésben, Bartók revideált lejegyzéseivel; 1264 folio; VG, BH I/167–191 (fénymásolat: BBA); a Rumanian Folk Music I. kötetének előkészítő anyaga. A kötet dallamainak „A” osztálya (1–542. típus) a véglegestől eltérően itt műfajok szerint van rendezve. Közreadása: RFM/I.

RMS

Korai támlapsorozat, amely Bartók 1909–1911 között gyűjtött román népzenelejegyzéseit tartalmazza, archívumi folio-számozás 1–678; a Kodály Zoltán Archívum gyűjteményében, jelzete: N–60

R.Vok. I–VIII

Bartók vokális román népzenegyűjtésének támlapegyüttese, nyolc kötet piros bőrkötésben, Bartók revideált lejegyzéseivel; kb. 1400 támlap; VG, BH I/144–166 (fénymásolat: BBA). Közreadása: RFM/II.

SMS I–II

Két korai támlapsorozat Bartók szlovák népdalgyűjtésének lejegyzéseiből, 169 db rendezetlen indigós másolat és 57 eredeti támlap piros ceruzás (1910 körüli) javításokkal; VG, jelzet nélkül, jegyzékszáma: I/141 és 141a (fénymásolat: BBA).

Szöveges lejegyzőfüzetek

Tizennégy különböző terjedelmű jegyzetfüzet piros bőrkötésben, amely magyar, román és szlovák népi szövegek helyszíni lejegyzéseit tartalmazza; VG, BH I/115–128 (fénymásolat: BBA). Magyar szövegek a 2–4., 7. és 13. füzetben, román szövegek az 1–8. és 13. füzetben, szlovák szövegek a 4., 5. és 7–14. füzetben találhatók.

Nyomtatott gyűjtemények

Bartalus/I–VII

Bartalus István, Magyar népdalok: Egyetemes gyűjtemény, 7 kötet. Budapest: Pesti Könyvnyomda, 1873–1896.

Bihor

Béla Bartók, Cântece poporale românești din comitatul Bihor / Chansons populaires roumaines du département Bihar (Hongrie). Bucureşti: Librăriile Socec & Comp. și Sfetea, 1913. Facsimile kiadása (Bartók bejegyzéseivel): Béla Bartók, Ethnomusikologische Schriften, III. kötet, közr. Denijs Dille. Budapest: Editio Musica, 1967.

Colinde

Béla Bartók, Melodien der Rumänischen Colinde (Weihnachtstlieder). Wien: Universal Edition, 1935. Fakszimile kiadása (az énekszövegek közreadásával együtt): Béla Bartók, Ethnomusikologische Schriften, IV. kötet, közr. Denijs Dille, Budapest: Editio Musica, 1968. Angol nyelvű kiadása: Béla Bartók, Rumanian Folk Music, IV. kötet: Carols and Christmas Songs (Colinde), közr. Benjamin Suchoff. The Hague: Martinus Nijhoff, 1975.

EMN

Bartók Béla és Kodály Zoltán, Erdélyi magyarság: Népdalok. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, [1923].

Kiss

Magyar gyermekjáték-gyűjtemény, szerk. Kiss Áron. Budapest: Hornyánszky, 1891.

Kún/I

A magyar dal: Ezer magyar népdal, összegyűjtötte, kiválogatta, zongorára és énekhangra harmonizálta Kún László, I. kötet. Budapest: Könyves Kálmán Magyar Műkiadó R.T., [1906].

Maramureş

Béla Bartók, Volksmusik der Rumänen von Maramureș, Sammelbände für Vergleichende Musikwissenschaft, IV. kötet. München: Drei Masken Verlag, 1923. Facsimile kiadása: Béla Bartók, Ethnomusikologische Schriften, II. kötet, közr. Denijs Dille. Budapest: Editio Musica, 1966. Angol nyelvű kiadása: Béla Bartók, Rumanian Folk Music, V. kötet: Maramureș County, közr. Benjamin Suchoff. The Hague: Martinus Nijhoff, 1975.

Medveczký

Detva: Monografia, spisal Karol A. Medvecký. Detva: Tlačou Kníhtlačiarne Karla Salvu v Ružomberku, 1905

MND

Bartók Béla, A magyar népdal. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 1924. Legújabb kiadása: Bartók Béla írásai, 5. kötet, közr. Révész Dorrit. Budapest: Editio Musica, 1990. – Angol nyelvű kiadásai: Hungarian Folk Music, ford. Michel-Dimitri Calvocoressi. London: Oxford University Press, 1931; The Hungarian Folk Song, szerk. Benjamin Suchoff. Albany: State University of New York Press, 1981; The Hungarian Folk Song, szerk. Peter Bartók. Homosassa, Florida: Bartók Records, 2002. – Német nyelvű kiadásai: Das ungarische Volkslied: Versuch einer Systematisierung der ungarischen Bauernmelodien, Ungarische Bibliothek für das Ungarische Institut an der Universität Berlin, Erste Reihe, 11. kötet. Berlin–Leipzig: Walter de Gruyter, 1925. Fakszimile kiadása: Béla Bartók, Ethnomusikologische Schriften, I. kötet, közr. Denijs Dille. Budapest: Editio Musica, 1965.

MNEGy/I–II

Magyar Népdalok: Egyetemes Gyűjtemény, szerkesztette Béla Bartók, sajtó alá rendezte Kovács Sándor és Sebő Ferenc, I. és II. kötet (A I. osztály, 1–416. és 417–906. sz.). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991 és 2007.

MNGy/IV

Regös-énekek, gyűjtötte Dr. Sebestyén Gyula, Magyar Népköltési Gyűjtemény, IV. kötet, Zenei mellékletek. Budapest: Athenaeum, 1902.

MNT/I

A Magyar Népzene Tára / Corpus Musicae Popularis Hungaricae, I. kötet: Gyermekjátékok, szerk. Kerényi György. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2. kiadás 1957

MNT/III/A, B

A Magyar Népzene Tára / Corpus Musicae Popularis Hungaricae, III/A és B kötet: Lakodalmas, szerk. Kiss Lajos. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1955, 1956.

MNT/IV

A Magyar Népzene Tára / Corpus Musicae Popularis Hungaricae, IV. kötet: Párosítók, szerk. Kerényi György. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959.

MNT/VI

A Magyar Népzene Tára / Corpus Musicae Popularis Hungaricae, VI. kötet: Népdaltípusok 1, szerk. Járdányi Pál és Olsvai Imre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973

Pálóczi

Ötödfélszáz énekek (Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye 1813-ból), szerk. Bartha Dénes és Kiss József. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1953.

RFM/I–III

Béla Bartók, Rumanian Folk Music, I. kötet: Instrumental Melodies, II. kötet: Vocal Melodies, III. kötet: Texts, közr. Benjamin Suchoff. The Hague: Martinus Nijhoff, 1967.

Schneider-Trnavský/II

Sbierka slovenských ľudových piesní pre stredný hlas a klavírový sprievod [Szlovák népdalok középhangra és zongorára], II. kötet, feldolgozta Mikuláš Schneider-Trnavský. Turč. Sv. Martin: Tlačou Knihtlačiarskeho účastináreskeho spolku, [é.n.]

SFS

Szlovák népdalok: Bartók Béla Tót népdalok című gyűjteményének „piszkozata” I, szerk. Käfer István és Sztakovics Erika. Szeged: Gerhardus, 2011

Slovenské spevy/I–II

Slovenské spevy [Szlovák dalok], Diel [I.] és II. Közr. Priatelia Slovenských spevov. Turč. Sv. Martin: Tlačou Knihtlačiarskeho účastináreskeho spolku, 1880 és 1890. Új kritikai kiadása: Slovenské spevy: druhé doplnené, kritické a dokumentované vydanie [Szlovák dalok: második bővített kritikai kiadás], I. és II. kötet, szerk. Ladislav Galko. Bratislava: Opus, 1972, 1973.

SLP/I–III

Béla Bartók, Slovenské ľudové piesne / Slowakische Volkslieder, közr. Alica Elscheková és Oskár Elschek. I. és II. kötet, Bratislava: Academia Scientiarum Slovaca, 1959 és 1970. III. kötet, Bratislava: ASCO Art and Science, 2007.

Színi

Színi Károly, A magyar nép dalai és dallamai. Pest: Heckenast Gusztáv, 1865.

Tari

Tari Lujza, Bartók Béla hangszeres magyar népzenegyűjtése. Dunaszerdahely: Csemadok Művelődési Intézete, 2011. Online elérhetősége: https://csemadok.sk/publikaciok/bartok-bela-hangszeres-magyar-nepzenegyujtese/

Egyéb rövidítések

BBA

Bartók Archívum, Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet

BBI/1

Bartók Béla írásai, 1. kötet: Bartók Béla önmagáról, műveiről, az új magyar zenéről, műzene és népzene viszonyáról, közr. Tallián Tibor. Budapest: Editio Musica, 1989.

BBI/3, 4

Bartók Béla írásai, 3–4. kötet: Írások a népzenéről és a népzenekutatásról I–II, közr. Lampert Vera. Budapest: Editio Musica, 1999 és 2016.

BH

Bartók Hagyaték, Vásárhelyi Gábor gyűjteménye

BÖI

Bartók Béla összegyűjtött írásai I, közr. Szőllősy András. Budapest: Zeneműkiadó, 1967.

Essays

Béla Bartók Essays, szerk. Benjamin Suchoff. London: Faber & Faber, 1976.

fol.

folio

PB

Bartók Péter gyűjteménye, Paul Sacher Stiftung, Bázel

Studies

Béla Bartók, Studies in Ethnomusicology, szerk. Benjamin Suchoff. Lincoln: Lincoln University Press, 1997.

VG

Vásárhelyi Gábor gyűjteménye

Visszatekintés/2

Kodály Zoltán, Visszatekintés: Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok, 2. kötet, szerk. Bónis Ferenc. Budapest: Zeneműkiadó, 1982.